fisikon

ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟ

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το καθαρό υδρογόνο (European Clean Hydrogen Alliance) και κατέχει μία από τις τρείς θέσεις προέδρων της στρογγυλής τράπεζας για την χρήση υδρογόνου σε κτήρια (Roundtable for Buildings). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο με σκοπό την δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου που θα δρομολογήσει και θα διευκολύνει επενδύσεις στον τομέα των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου.
H ΔΕΠA Εμπορίας είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Υδρογόνου (HYDROGEN EUROPE), συμμετέχοντας σε όλες τις σημαντικές ομάδες εργασίας (working groups) και παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον τομέα του υδρογόνου, βάζοντας τη δική της σφραγίδα στους ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς που αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα και τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια.
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας δημιούργησε ένα έργο που στοχεύει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε εναλλακτικά και καθαρότερα καύσιμα και να γίνει ηγέτης στην ανάπτυξη λύσεων μηδενικών εκπομπών για την παραγωγή ενέργειας, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην αγορά φυσικού αερίου. Αυτό το έργο στοχεύει πελάτες στους τομείς των οδικών μεταφορών, της παραγωγής ενέργειας και της βιομηχανίας. Για την επιτυχή εκτέλεση, το έργο αυτό χωρίζεται σε 3 υποέργα: Σταθμός Ανεφοδιασμού Υδρογόνου, White Dragon” και Βιομεθάνιο.

Σταθμός ανεφοδιασμού με υδρογόνο


Λόγω της αυξανόμενης σημασίας του υδρογόνου στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ενδιαφέρεται να αναπτύξει το απαραίτητο πλαίσιο και να δημιουργήσει επιχειρηματικές υποθέσεις για την εμπορευματοποίηση του υδρογόνου. Η χρήση του υδρογόνου ως καυσίμου στον τομέα των μεταφορών προσφέρει διάφορα οφέλη λόγω της αέριας μορφής του και του τρόπου διανομής του (ομοιότητες με ήδη υπάρχοντες σταθμούς ανεφοδιασμού/CNG). Το έργο αυτό θα υλοποιήσει τον πρώτο Σταθμό Ανεφοδιασμού Υδρογόνου στην Ελλάδα και ως εκ τούτου θα αποτελέσει το όχημα για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το απαραίτητο πλαίσιο, ρυθμιστικό και τεχνικό.

White Dragon


Στο πλαίσιο των εντεινόμενων πρωτοβουλιών της ΕΕ για την προώθηση της χρήσης υδρογόνου, αλλά και της σχεδιαζόμενης απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία, η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI) «White Dragon», σε συνεργασία με άλλες μεγάλες ενεργειακές εταιρείες και σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της ΕΕ και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σχετική πρόταση χρηματοδότησης ως έργο IPCEI έχει ήδη υποβληθεί το 2021 στην εθνική και κοινοτική διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής και το έργο έχει ήδη πολλές πιθανότητες να επιλεγεί ως έργο «fast-track» με πολύπλευρη χρηματοδότηση. Το έργο “White Dragon” έχει ήδη επιλεγεί από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Υδρογόνου ως ένα από τα τέσσερα (4) εμβληματικά έργα φάροι (Lighthouse Projects) της Ευρώπης τα οποία θα υποστηριχτούν και θα προωθηθούν ενεργά λόγω της σημασίας τους και του αντίκτυπου τους στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης.

Βιομεθάνιο


Μια ολοκληρωμένη, αξιόπιστη παροχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ικανότητα παραγωγής αναγεννητικών καυσίμων, όπως το βιο-LNG και το βιο-CNG, είναι το κλειδί για τις προσπάθειες απανθρακοποίησης και ενεργειακής μετάβασης. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, μέσω του έργου βιομεθανίου, πρόκειται να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα των πιο πράσινων τεχνολογιών και επίσης να ηγηθεί της αγοράς στην ελληνική περιφέρεια μέσω της διαδικασίας αναβάθμισης πλεοναζουσών ποσοτήτων ακατέργαστου βιοαερίου, τη μετατροπή του σε βιομεθάνιο υψηλής καθαρότητας και τέλος τη συμπίεση του σε βιο-CNG. Αυτό θα ανοίξει νέες ευκαιρίες στην αγορά για τα βιοκαύσιμα και θα ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Στόχος της ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι να λειτουργεί ως διαχειριστής και παραγωγός βιομεθανίου.