fisikon

Απαιτήσεις Κανονισμού REMIT

Η διασφάλιση της ακεραιότητας στη χονδρική αγορά φυσικού αερίου και της εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων στην αγορά και των καταναλωτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αυξημένη διαφάνεια των βασικών στοιχείων προσφοράς και ζήτησης. Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Ε.Ε.») για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (Regulation on Energy Wholesale Markets Integrity and Transparency («REMIT») αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. στηρίζει την προσπάθεια διασφάλισης της ακεραιότητας και διαφάνειας στη χονδρική αγορά φυσικού αερίου με τη δημοσίευση ορισμένων χρήσιμων πληροφοριών στον παρόντα ιστότοπο.

1.   Τι είναι ο Κανονισμός REMIT; 

Ειδικότερα:

 • Ορίζει ποιές συμπεριφορές των συμμετεχόντων στις εν λόγω αγορές είναι καταχρηστικές, πχ χειραγώγηση των αγορών ή οποιαδήποτε προσπάθεια χειραγώγησης, εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών κλπ,
 • Απαγορεύει ρητώς τις ανωτέρω καταχρηστικές συμπεριφορές και προβλέπει τη θέσπιση κανόνων για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων των διατάξεών του Κανονισμού,
 • Επιβάλλει την υποχρέωση στους συμμετέχοντες στην αγορά για αποτελεσματικές και έγκαιρες δημοσιεύσεις εμπιστευτικών πληροφοριών (inside information) που δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων στα οποία αφορούν και
 • Επιβάλλει στα πρόσωπα που κατ’ επάγγελμα διεκπεραιώνουν συναλλαγές επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής την υποχρέωση αναφοράς τυχόν ύποπτης συναλλαγής.

2.   Ποιός είναι ο στόχος του REMIT;

 • Η διασφάλιση της ακεραιότητας και διαφάνειας στις ενεργειακές αγορές, μέσω της παροχής λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τις εν λόγω συναλλαγές χονδρικής αγοράς ενέργειας στον ACER και τη ΡΑΕ (ή/και άλλες εθνικές ρυθμιστικές αρχές, π.χ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Επιτροπή Ανταγωνισμού κλπ).
 • Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων στην αγορά.
 • Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος αντικειμενικών και ανταγωνιστικών τιμών των σχετικών προϊόντων προς όφελος των καταναλωτών.

3.   Ποιοι υπόκεινται στις υποχρεώσεις αναφοράς του REMIT; Οποιοσδήποτε διενεργεί συναλλαγές σε μία ή περισσότερες αγορές χονδρικής εντός της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων που έχουν έδρα εντός Ε.Ε., καθώς επίσης και των συμμετεχόντων που έχουν την έδρα τους σε χώρες εκτός Ε.Ε. (non-EU) ή Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (non-EEA) και δραστηριοποιούνται σε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. με παράδοση στην Ε.Ε.Ενδεικτικά, ως συμμετέχοντες μπορούν να θεωρηθούν:

 • οι προμηθευτές & έμποροι (traders) ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,
 • οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,
 • οι μεταφορείς (shippers) φυσικού αερίου,
 • οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εξισορρόπησης των συστημάτων,
 • οι πελάτες χονδρικής,
 • οι τελικοί καταναλωτές οι οποίοι, ως ενιαία οικονομική οντότητα, έχουν συνολική ετήσια κατανάλωση άνω των 600GWh,
 • οι διαχειριστές συστημάτων,
 • οι διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης,
 • οι διαχειριστές εγκαταστάσεων ΥΦΑ,
 • οι επενδυτικές εταιρείες υπό την έννοια του άρθρου 4(1), Νο. 1 της Οδηγίας 2004/39.

Οι ως άνω συμμετέχοντες οφείλουν να εγγραφούν ως «market participants», στο κεντρικό Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμμετεχόντων στην αγορά ενέργειας (Centralised European Registry for Energy Market Participants (CEREMP)). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=11&lang=el_GR.

4.   Ποια ενεργειακά προϊόντα χονδρικής υπόκεινται στις υποχρεώσεις αναφοράς συναλλαγών υπό το πλαίσιο REMIT;Το πλαίσιο REMIT καλύπτει τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής που συναλλάσσονται στις αγορές εμπορευμάτων και παραγώγων, τις ρυθμιζόμενες αγορές, τα τυποποιημένα προϊόντα (συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά) και τα μη τυποποιημένα προϊόντα (όλα τα υπόλοιπα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μεταξύ δύο μερών (π.χ. διμερή συμβόλαια) που δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά), ήτοι τα ακόλουθα:

 • Τα συμβόλαια για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η παράδοση (οποιασδήποτε χρονικής διάρκειας) των οποίων γίνεται εντός της Ε.Ε.,
 • Τα δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβόλαια ανταλλαγής και κάθε παράγωγο σύμβασης σχετικά με ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, η παραγωγή, εμπορία (trading) ή παράδοση των οποίων γίνεται εντός της Ε.Ε.,
 • Τα συμβόλαια για τη μεταφορά (οποιασδήποτε χρονικής διάρκειας) ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου εντός της Ε.Ε. μεταξύ συμμετεχόντων σε δευτερογενείς αγορές (συμπεριλαμβανομένης της μεταπώλησης ή μεταβίβασης των συμβολαίων αυτών),
 • Τα δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβόλαια ανταλλαγής και κάθε παράγωγο σύμβασης σχετικά με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου εντός της Ε.Ε. και
 • Τα συμβόλαια για την προμήθεια και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε τελικούς καταναλωτές με δυναμικότητα κατανάλωσης άνω των 600 GWh ετησίως. Σύμφωνα με το Αρ. 3.2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1348/2014, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναφορά, θα πρέπει όλοι οι τελικοί πελάτες με τεχνική ικανότητα άνω του προαναφερόμενου ορίου να ενημερώσουν τον οικείο αντισυμβαλλόμενο  (προμηθευτή/ές τους) σχετικά με την τεχνική ικανότητα κατανάλωσης από τη συγκεκριμένη μονάδα κατανάλωσης.

Σημ.:

 • Οι ενδοομιλικές συμβάσεις, οι συμβάσεις για υπηρεσίες εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, συμβάσεις παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από μονάδα δυναμικότητας <= 10MW και συμβάσεις παράδοσης φυσικού αερίου παραγόμενου από εγκατάσταση δυναμικότητας <= 20MW αναφέρονται μόνο κατόπιν αιτήσεως του ACER σε ειδικές περιπτώσεις.
 • Ο REMIT δεν καλύπτει ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία συνιστούν χρηματιστηριακά προϊόντα και καλύπτονται από την Οδηγία 2014/57/ΕΕ σχετικά με κυρώσεις σε περίπτωση κατάχρησης της αγοράς.

5.   Ποιοι είναι οι χρόνοι αναφοράς των συναλλαγών βάσει του REMIT;Η προθεσμία για την αναφορά των εν λόγω συναλλαγών διαφέρει αναλόγως της κατηγορίας των ενεργειακών προϊόντων προς αναφορά:

 • οι συναλλαγές τυποποιημένων προϊόντων πρέπει να αναφέρονται το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη σύναψη του σχετικού συμβολαίου (ή την τροποποίηση, λύση, ακύρωση του)
 • οι συναλλαγές μη τυποποιημένων πρέπει να αναφέρονται το αργότερο εντός ενός μήνα από τη σύναψη (ή την τροποποίηση, λύση) του συμβολαίου.

6.   Από πότε αρχίζει να ισχύει η υποχρέωση αναφοράς υπό το REMIT;

 • Ο Κανονισμός REMIT έχει τεθεί σε ισχύ από την 28η Δεκεμβρίου 2011.
 • Σταδιακή εφαρμογή της υποχρέωσης αναφοράς:

α: συναλλαγές τυποποιημένων ενεργειακών προϊόντων (standard contracts): 7 Οκτωβρίου 2015

β: συναλλαγές μη τυποποιημένων ενεργειακών προϊόντων (non-standard contracts): 7 Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, τις διαδικασίες, τις τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις και ευθύνη για την αναφορά δεδομένων παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην ειδική ενότητα REMIT info (http://www.rae.gr/site/categories_new/remit/remit1.csp) στο site της ΡΑΕ, καθώς και στο εξειδικευμένο REMIT portal (https://www.acer-remit.eu/portal/home) στο site του ACER, όπου έχει καταχωρηθεί σειρά κειμένων με μη δεσμευτικές οδηγίες εφαρμογής των κανονισμών, με κατευθύνσεις υποστηρικτικές στη διαδικασία εγγραφής των συμμετεχόντων και καταγραφής των συναλλαγών καθώς και κείμενα με συχνές (σε μηνιαία βάση) ερωτήσεις/απαντήσεις.