Λειτουργία Απελευθερωμένης Αγοράς Αερίου

Στο έως σήμερα διαμορφωμένο πλαίσιο, η προμήθεια των τελικών πελατών με φυσικό αέριο προϋποθέτει τη λήψη Άδειας Προμήθειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 1ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ Β’ 3430/17.08.2018, Y.A. Αριθμ. Oικ. 178065/08.08.2018). Όλοι οι τελικοί πελάτες έχουν καταστεί Επιλέγοντες από την 1/1/2018, έχουν δηλαδή δικαίωμα ελεύθερης επιλογής του Προμηθευτή τους.

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το ΕΣΦΑ για εισαγωγή και μεταφορά φυσικού αερίου προς κάλυψη των αναγκών των πελατών κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γίνει είτε χρήστης της Εγκατάστασης ΥΦΑ (Χρήστης ΥΦΑ), είτε χρήστης του Συστήματος Μεταφοράς (Χρήστης Μεταφοράς) (είτε και τα δύο) και ακολούθως να συνάψει με τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετική Σύμβαση (βλ. κατωτέρω Σύμβαση-Πλαίσιο). Δικαίωμα να γίνουν Χρήστες έχουν οι προμηθευτές, οι επιλέγοντες πελάτες και κάθε πρόσωπο με επαρκείς εγγυήσεις (οικονομικής και τεχνικής φύσης) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μητρώου Χρηστών, οπότε και εγγράφονται στο εν λόγω Μητρώο του ΕΣΦΑ.

Η χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ και του Συστήματος Μεταφοράς, ώστε να παρασχεθούν από το Διαχειριστή οι υπηρεσίες αεριοποίησης του ΥΦΑ και της μεταφοράς του αερίου, προϋποθέτει τη δέσμευση δυναμικότητας αεριοποίησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και δυναμικοτήτων σε σημεία εισόδου ή/και σημεία εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, αντίστοιχα. Στην Εγκατάσταση ΥΦΑ θα πρέπει να τηρείται ο ακόλουθος περιορισμός από τους Χρήστες ΥΦΑ (εφόσον διαθέτουν ημερήσιο απόθεμα ΥΦΑ ή Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης) η δυναμικότητα αεριοποίησης του χρήστη ΥΦΑ να ισούται i) τουλάχιστον με την ελάχιστη δυναμικότητα αεριοποίησης φορτίων του ΥΦΑ και ii) με το σύνολο της δυναμικότητας που έχει δεσμευτεί από το Χρήστη μεταφοράς (που εξυπηρετεί) στο Σ. Εισόδου Αγία Τριάδα.

Στο Σημείο Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» (που αποτελεί Σημείο Διασύνδεσης μεταξύ δύο κρατών μελών της ΕΕ) εφαρμόζονται από τον Δεκέμβριο 2016 οι διατάξεις του ΕΚ 984/2013, o οποίος αντικαταστάθηκε με τον Κανονισμό 2017/459/ΕΕ, σχετικά με την δέσμευση δυναμικότητας μέσω του μηχανισμού των δημοπρασιών με χρήση της κοινής πλατφόρμας Regional Booking Platform (RBP), ενώ στο Σημείο Εισόδου «Κήποι» (που αποτελεί είσοδο από Τρίτη χώρα) η ΡΑΕ αποφάσισε με την έγκριση της 4ης Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχ/σης ΕΣΦΑ (υπ’ αριθμ 123/2018 απόφαση ΡΑΕ –ΦΕΚ Β’ 788/7.3.18) την εφαρμογή των κανόνων διάθεσης και δέσμευσης δυναμικότητας μέσω δημοπρασιών βάσει του Κανονισμού 2017/459/ΕΕ. Με την ίδια, προαναφερόμενη αναθεώρηση του Κώδικα, που ισχύει από 1/7/2018, το Εικονικό Σημείο Δηλώσεων μετατρέπεται σε Εικονικό Σημείο Συναλλαγών (ΕΣΣ) στο οποίο έχουν πρόσβαση οι Χρήστες Μεταφοράς-χωρίς την υποχρέωση δέσμευσης δυναμικότητας σε αυτό – για συναλλαγές αερίου είτε μεταξύ τους είτε με τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία και ενισχύοντας και την ρευστότητα στην αγορά. Με την ίδια Αναθεώρηση εγκαθιδρύεται η λειτουργία του Βάθρου Εξισορρόπησης, όπου ο Διαχειριστής πραγματοποιεί δημοπρασίες αγοράς/πώλησης βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων προϊόντων για την εξισορρόπηση του ΕΣΦΑ αλλά και οι Χρήστες έχουν εκεί την δυνατότητα εξισορρόπησης των θέσεων τους (μειώνοντας τις χρεώσεις αποκλίσεων τους), υιοθετούνται στα προϊόντα δημοπράτησης στα Σημεία Διασύνδεσης και τα ενδοημερήσια προϊόντα δυναμικότητας.

Η Πρότυπη Σύμβαση-Πλαίσιο για τη Μεταφορά φυσικού αερίου, βάσει των διατάξεων της 4ης Αναθεώρησης του Κώδικα, έχει εγκριθεί  με την απόφαση ΡΑΕ 507/2018 (ΦΕΚ Β’ 2473/27.6.18) και έχει τεθεί σε ισχύ από την δημοσίευση της σε ΦΕΚ, ενώ για την χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ ισχύει η υπ. αρ. 257/2017 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 1443/27.4.17).

Οι χρεώσεις των Χρηστών ΥΦΑ και μεταφοράς (σε αδιάλειπτη και διακοπτόμενη βάση) γίνονται από το Διαχειριστή σύμφωνα με ρυθμιζόμενα και εγκεκριμένα από τη ΡΑΕ τιμολόγια Χρήσης του ΕΣΦΑ (υπ’ αριθ. 997/2017 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4737/29.12.2017), σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης (υπ’ αριθ. 644/2018 απόφαση ΡΑΕ –ΦΕΚ Β’ 3000/25.7.18 και διορθωτικό ως προς τη διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ Β’ 3892/07.09.2018), σε μακροχρόνια (≥365 ημερών) ή/και βραχυχρόνια βάση (από 1-364 ημέρες). Οι χρεώσεις αυτές αποτελούνται από τμήμα ισχύος (στη βάση των δεσμευμένων δυναμικοτήτων) και τμήμα ενέργειας (στη βάση των διακινούμενων ποσοτήτων), ανά Σημείο Εισόδου και Σημείο Εξόδου. 

Η ΔΕΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχει στους πελάτες της και δυνατότητα αυτοτελούς σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου άνευ παροχής υπηρεσιών μεταφοράς.

Font Resize
Contrast