fisikon

Εμπορία Φυσικού Αερίου

Μεταξύ των στρατηγικών στόχων της ΔΕΠΑ είναι η απρόσκοπτη διάθεση φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές καθώς και η ανάπτυξη και προσφορά κάθε είδους νέων εφαρμογών και υπηρεσιών χρήσης φυσικού αερίου.

Η ΔΕΠΑ δεσμεύεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την παροχή ευελιξίας στις επιλογές των πελατών της, παρέχοντας άμεσα φυσικό αέριο, λαμβανομένου υπ’ όψη του υπό διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου του φυσικού αερίου.

Η ΔΕΠΑ είναι ο άμεσος πάροχος φυσικού αερίου στις ακόλουθες κατηγορίες καταναλωτών:

  • Ηλεκτροπαραγωγοί
  • Πάροχοι Φυσικού Αερίου - Βιομηχανίες & Εμπορικές Επιχειρήσεις
 

Παράλληλα, στον τομέα της αεριοκίνησης παρέχει φυσικό αέριο για την τροφοδότηση του στόλου των λεωφορείων του ΟΣΥ, απορριματοφόρων δήμων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης.

Η ΔΕΠΑ εξετάζει σε συνεχή βάση νέες τεχνολογίες και νέους τομείς εμπορικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται σε εφαρμογές όπως :

  • Χρήση φυσικού αερίου στη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού – θερμότητας και κλιματισμού
  • Χρήση φυσικού αερίου σε θερμοκηπιακές μονάδες
  • Τροφοδότηση απομακρυσμένων περιοχών με CNG και LNG.

Προμήθεια Αερίου

Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ είναι ο κύριος εισαγωγέας φυσικού αερίου αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα, διαθέτοντας εμπειρία 25 και πλέον ετών στην ελληνική αγορά, γεγονός που της επιτρέπει να επιτυγχάνει τη βέλτιστη δυνατή σύζευξη μεταξύ διεθνούς προσφοράς και εγχώριας ζήτησης.

Ο στρατηγικός στόχος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ είναι να συνεχίσει να εξασφαλίζει για τους πελάτες της επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές, από αξιόπιστες και διαφοροποιημένες πηγές.

Η ΔΕΠΑ, χάρη στις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου που έχει υπογράψει, στην ποικιλία πηγών και οδεύσεων που χρησιμοποιεί, και στις σχέσεις εμπιστοσύνης που απολαμβάνει μετά από πάνω από 20 χρόνια συνεργασίας με τους μεγαλύτερους παραγωγούς, έχει καταφέρει να διασφαλίσει τους πελάτες της απέναντι σε διαταραχές στη διαθεσιμότητα του αερίου στην ελληνική αγορά.

Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ έχει υπογράψει μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας αερίου αγωγού με τη Ρωσική Gazprom Export και την Αζερική εταιρεία AGSC (Azerbaijan Gas Supply Company).

Οι υπό εισαγωγή ποσότητες από Gazprom Export εγχέονται στο ΕΣΦΑ στο σημείο Στρυμονοχώρι Σιδηροκάστρου, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.. Από τα τέλη του 2020, η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ παραλαμβάνει ποσότητες αερίου αγωγού από την εταιρεία AGSC στο σημείο διασύνδεσης του διαμετακομιστικού αγωγού TAP και ΕΣΜΦΑ Νέα Μεσημβρία.

Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ προμηθεύεται ποσότητες LNG από την παγκόσμια ευκαιριακή (SPOT) αγορά, όταν αυτές είναι διαθέσιμες σε ανταγωνιστικές τιμές για τους πελάτες της, αλλά και για διασφαλιστεί η επαρκής τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης. Οι παραδόσεις του LNG πραγματοποιούνται στον ελληνικό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου αερίου της Ρεβυθούσας, στον κόλπο των Μεγάρων και στον νέο σταθμό FSRU Αλεξανδρούπολης.

Ταυτόχρονα, η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ παρακολουθεί στενά την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου και βρίσκεται σε επαφή με πιθανούς νέους προμηθευτές που διαθέτουν δυνατότητα ιδίας παραγωγής στην περιοχή Ανατολικής Μεσογείου, και οι οποίοι εκτιμάται ότι μπορούν να συνεισφέρουν στην ασφάλεια εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς σε ανταγωνιστικό κόστος.

Η ΔΕΠΑ εκκίνησε την δραστηριότητα της Πώλησης και Προμήθειας Αερίου στα Χρηματιστήρια Ενέργειας της Ουγγαρίας και της Ιταλίας (CEEGEX και GME).


Προμηθεύτρια Εταιρεία Χώρα (αγωγός και ΥΦΑ) Λήξη Συμβολαίου
Gazprom Export
Ρωσία
2026
AGSC
Αζερμπαϊτζάν
2044
Sonatrach (LNG)
Αλγερία
Ευκαιριακοί προμηθευτές αερίου αγωγού και LNG

Η Διεύθυνση Δραστηριοτήτων Εμπορικών Συναλλαγών φυσικού αερίου είναι αρμόδια για την ολοκληρωμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου φυσικού αερίου, για τη βέλτιστη χρήση και διεύρυνση των οδεύσεων Μεταφοράς, Διανομής & και των εγκαταστάσεων Αποθήκευσης φυσικού αερίου, την αξιοποίηση των δευτερογενών συναλλαγών και τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Ευρύτερος στόχος της εν λόγω Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων, είναι να προσθέσει αξία στις εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρίας, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις του εταιρικού χαρτοφυλακίου και ελαχιστοποιώντας, κατά το μέγιστο δυνατόν, τυχόν κινδύνους που δύναται να προκύψουν από κάθε συναλλαγή. Πρακτικά, η Διεύθυνση Δραστηριοτήτων Εμπορικών Συναλλαγών, συμβάλει στη βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου αερίου, προμήθειας, μεταφοράς αερίου και εμπορικών συναλλαγών.

Κύριο συστατικό της Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων Εμπορικών Συναλλαγών, αποτελεί η αξιοποίηση διαθέσιμων πληροφοριών, και τεχνικών προβλέψεων, με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και τεχνικών αναγνώρισης, ανάλυσης και αντιστάθμισης κινδύνων και την εμβάθυνση στο ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να επιτυγχάνεται μια καλύτερη απόδοση από ένα ευρέως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αερίου.


Το φυσικό αέριο διεισδύει µε γρήγορους ρυθµούς στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα µας µετά την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου και τα συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας αποτελούν τη βέλτιστη δυνατή επιλογή τόσο από πλευράς εξοικονόµησης ενέργειας και κόστους παραγωγής όσο και από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στο βιομηχανικό τομέα υπάγονται οι καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση ίση ή μεγαλύτερη των 2.200.000 KWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δυνάμεως φυσικού αερίου (περίπου 200.000 Νm3 ετησίως), που έχουν ως δραστηριότητα παραγωγή ή μεταποίηση προϊόντος.

Στη βιομηχανία το φυσικό αέριο προσφέρει αυξημένη απόδοση, με λιγότερες εκπομπές ρύπων, ενώ πλήθος μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων αποκτούν με το φυσικό αέριο ένα αποτελεσματικό μέσο για να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους και να αναβαθμίσουν την παραγωγική διαδικασία και μέσω αυτής την ποιότητα των τελικών προϊόντων τους.

Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για θερμική είτε για χημική χρήση(ως πρώτη ύλη για τη βιομηχανία), είτε σε συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, τα οποία παράγουν ταυτόχρονα αξιοποιήσιμη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. Η παραγόμενη ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θερμική χρήση όσο και για ψύξη ή κλιματισμό.

Το φυσικό αέριο σήμερα χρησιμοποιείται για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού - θερμότητας σε βιομηχανίες μεταξύ άλλων και των κλάδων τροφίμων, μεταλλουργίας και υφαντουργίας, σε μεγάλα θερμοκήπια καθώς και στο μεγάλο εμπορικό τομέα (νοσοκομεία, ξενοδοχεία).


Στον εμπορικό τομέα εμφανίζονται όλες οι δυνατότητες του φυσικού αερίου χάρη στην ποικιλία των χρήσεων του, από τη θέρμανση και ψύξη των χώρων μέχρι την παραγωγή ζεστού νερού, προετοιμασία φαγητών και συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα τροφοδοτούνται Γενικά Νοσοκομεία, μεγάλες Ξενοδοχειακές Μονάδες και πλειάδα εμπορικών επιχειρήσεων.

Για να δείτε την Τιμή Φυσικού Αερίου Για Κίνηση
Οχημάτων ΙΧ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.


Τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου, τόσο τα περιβαλλοντικά όσο και τα οικονομικά, αναγνωρίζονται σε παγκόσμια κλίμακα. Τα αυτοκίνητα που παγκοσμίως κινούνται με φυσικό αέριο, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, φτάνουν τα 11,5 εκατομμύρια, ενώ στην Ευρώπη κυκλοφορούν πάνω από 1,5 εκατομμύρια οχήματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά στις κυβερνήσεις την θέσπιση κινήτρων για την υιοθέτηση του φυσικού αερίου στην αυτοκίνηση, με στόχο τον περιορισμό της εξάρτησης από το πετρέλαιο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΔΕΠΑ, τα τελευταία χρόνια, δραστηριοποιείται στη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο οχημάτων, ώστε σήμερα τροφοδοτεί 600 λεωφορεία ΟΣΥ (πρωην ΕΘΕΛ), (20% των λεωφορείων του ΟΑΣΑ), και 102 απορριμματοφόρα δήμων.

Η ΔΕΠΑ διαθέτει δύο σταθμούς ανεφοδιασμού στην Αττική, στις περιοχές της Ανθούσας και των Άνω Λιοσίων. Η δυναμικότητα τους ανέρχεται στα 5.000 κυβικά μέτρα/ώρα (Nm3/h), κατατάσσοντας τους ανάμεσα στους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Kαι οι δύο σταθμοί λειτουργούν και ως πρατήρια λιανικής πώλησης για τον ανεφοδιασμό οχημάτων επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης με κινητήρα φυσικού αερίου ή διπλού καυσίμου. Παρακάτω ακολουθεί η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.

Πρατήρια λιανικής πώλησης για τον ανεφοδιασμό οχημάτων επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης με κινητήρα φυσικού αερίου ή διπλού καυσίμου λειτουργούν στην Αττική, στην Ανθούσα (1ο Χλμ Λεωφόρου Ανθούσας), στα Άνω Λιόσια (Καραϊσκάκη & Νικηταρά), στην Κηφισιά (Λεωφόρος Κηφισίας 264), στην Νέα Φιλαδέλφεια (8ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης – ρεύμα προς Λαμία), στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Καναπιτσερή 12 & Ηλ. Βενέζη 4), στο Κορωπί (19ο Χλμ Λ. Μαρκοπούλου), στην Θεσσαλονίκη, στην Πυλαία (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 128) και στην Νέα Μαγνησία (Κων/νου Καραμανλή 136, Ιωνία), στη Λάρισα (Οδός Βόλου 65), στη Λαμία (6ο Χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Στυλίδας) και στο Βόλο (Οδός Λαρίσης 202). Περισσότερες πληροφορίες για τα πρατήρια, αναφέρονται κάτωθι.

Στα πλαίσια των δράσεων της για την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου στην κίνηση των οχημάτων στη χώρα, η ΔΕΠΑ πρόκειται να προχωρήσει στην εγκατάσταση αντλιών τροφοδοσίας συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε μεγάλες πόλεις. Προωθείται επίσης η χρήση φυσικού αερίου στην κίνηση οχημάτων της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΠΑ.

Για να δείτε το δίκτυο πρατηρίων ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.