fisikon

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Δύναμη Προστασίας για το Περιβάλλον


Λόγω της ιδιαίτερης σχέσης του φυσικού αερίου με το περιβάλλον, στη ΔΕΠΑ η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί έννοια αλληλένδετη με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Πάγια και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της ΔΕΠΑ είναι, η αποδοτικότητα και η ανάπτυξη να συνδυάζονται με την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας.

Η δέσμευση της ΔΕΠΑ για προστασία του περιβάλλοντος εκφράζεται μέσα από τις καθημερινές πρακτικές της εταιρείας. Κυρίως, όμως ο σεβασμός στο περιβάλλον μετουσιώνεται σε πράξη με τη συνολική περιβαλλοντική της πολιτική. Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής η ΔΕΠΑ εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που υιοθετεί διεθνείς προδιαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας και σύγχρονες πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού η ΔΕΠΑ φροντίζει κάθε επιχειρησιακή ενέργεια που άπτεται του περιβάλλοντος να συμμορφώνεται με την ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον, πάντα βάσει αυτού του συστήματος, μεθοδεύει ενέργειες που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, ενώ είναι σε θέση να θέτει στόχους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι, όπου δραστηριοποιείται, να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες στο τοπίο, στους φυσικούς πόρους, στην ατμόσφαιρα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.Τόσο κατά το κατασκευαστικό της έργο, όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της, η ΔΕΠΑ εφαρμόζει τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι εγκαταστάσεις του συστήματος φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και έχουν πιστοποιηθεί από εξειδικευμένους οργανισμούς. Πέρα από τις διαχειριστικές περιβαλλοντικές πρακτικές, η ΔΕΠΑ αναπτύσσει δράσεις έρευνας και ανάπτυξης με γνώμονα πάντα την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η Αεριοκίνηση, η αξιοποίηση δηλαδή του φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων, με τεράστια οφέλη τόσο από οικονομικής πλευράς – το φυσικό αέριο κοστίζει το 1/3 της τιμής της βενζίνης – όσο και για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΠΑ πρωτοστατεί δρομολογώντας εξελίξεις και συνεργασίες για τη διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου όχι μόνο για περισσότερα οχήματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (π.χ. απορριμματοφόρα Δήμων και Κοινοτήτων, ταξί, οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης κ.ά.) αλλά και σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Στο ίδιο πλαίσιο δράσης εντάσσονται και τα νέα πιλοτικά προγράμματα περιφερειακής Αεριοκίνησης οχημάτων, με πρατήρια να λειτουργούν σε Αττική (Ανθούσα και Κηφισιά) και Θεσσαλονίκη στο δήμο Πυλαίας. Μεσοπρόθεσμος στόχος της ΔΕΠΑ είναι η δημιουργία πρατηρίων στις περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας, του Ασπροπύργου, του Βόλου, της Λάρισας και Θεσσαλονίκης (δεύτερο πρατήριο σε άλλο δήμο).

Μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη για την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζει η ΔΕΠΑ το περιβάλλον, είναι και το πρόγραμμα Ecomobility,οικολογική μετακίνηση. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης των εφήβων που αποσκοπεί στην υιοθέτηση νέων συμπεριφορών για τις μετακινήσεις στην πόλη, καθώς και στην ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου σε όλη την Ελλάδα και καλλιεργεί την περιβαλλοντική ευαισθησία τους, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων συνηθειών μετακίνησης . Τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Προστασίας του πολίτη, καθώς και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ υποστηρίζεται από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικούς οργανισμούς της χώρας.

Δύναμη Ευημερίας για την Κοινωνία


Ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, η ΔΕΠΑ επιδιώκει να αποτελεί έναν οργανισμό – πρότυπο για την προσφορά του σε έργο και διαρκή συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Αποβλέποντας σε ένα καλύτερο μέλλον για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, έχει αναπτύξει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που εστιάζει στον άνθρωπο, στην έρευνα και τις επιστήμες, στις τέχνες και τον πολιτισμό, στην παιδεία και τον αθλητισμό. Ουσιαστικά, όμως, το κοινωνικό έργο της ΔΕΠΑ έχει πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις.

Ο ρόλος της ΔΕΠΑ στην οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Μόνο το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που υλοποιήθηκαν ποτέ στη χώρα. Δημιουργώντας νέες ενεργειακές υποδομές , η ΔΕΠΑ συνδέει την Ελλάδα με πιο φθηνή, πιο ασφαλή, πιο αποδοτική και σίγουρα πιο φιλική στο περιβάλλον ενέργεια. Καθιστώντας την Ελλάδα κομβικό για την Ευρώπη ενεργειακό δίαυλο, αναβαθμίζει τη διεθνή θέση της χώρας, προσελκύει νέες επενδυτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες και, επακόλουθα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την απασχόληση. Επιπλέον, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για χιλιάδες επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και βιομηχανίες, όπως και προφανή οφέλη για εκατομμύρια νοικοκυριά και καταναλωτές.

Με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες η ΔΕΠΑ δεν έχει απλά αλλάξει το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Ούτε η συνεισφορά της στην ελληνική κοινωνία περιορίζεται μόνο στην εξασφάλιση καλύτερου και οικονομικότερου καυσίμου και στη διασφάλιση, άμεσα ή έμμεσα, χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Εξίσου σημαντικό με τα αναπτυξιακά και οικονομικά οφέλη που διαχέονται στην κοινωνία, είναι και το γεγονός ότι, σήμερα, εκατομμύρια καταναλωτών –ασχέτως κοινωνικής προέλευσης ή οικονομικής διαστρωμάτωσης – θεωρούν αυτονόητη και δεδομένη τη συμβολή του φυσικού αερίου στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και στην ποιότητα της ζωής τους.

Ωστόσο, η συμβολή της ΔΕΠΑ στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας δεν σταματά εδώ. Συνεπής στη δέσμευσή της για διαρκή και ουσιαστική προσφορά, αναλαμβάνει δράσεις στήριξης που αγκαλιάζουν όλη την κοινωνία, και εστιάζουν κυρίως στους εξής τομείς:

Τον άνθρωπο, με έμφαση στις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στόχος της ΔΕΠΑ είναι να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην καλύτερη ποιότητα ζωής για αδύνατες κοινωνικά ομάδες, είτε με δικές της πρωτοβουλίες είτε με συνέργειες.

Τις επιστήμες, την έρευνα και την παιδεία, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Η ΔΕΠΑ, υπέρμαχος της βιώσιμης ανάπτυξη της αγοράς του μέλλοντος και των νέων, και πάντα στο πλαίσιο δράσεων για την παιδεία, την έρευνα και τις επιστήμες, αναλαμβάνει δράσεις για την επαγγελματική απασχόληση φοιτητών και νέων επιστημόνων, την αξιοποίηση και προώθηση της βιομηχανικής και πειραματικής έρευνας σε επιστημονικά πεδία ειδικού ενδιαφέροντος.

Με παρόμοιες υποστηρικτικές δράσεις, με δωρεές και χορηγίες, η ΔΕΠΑ ενισχύει τις τέχνες, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό (δωρεές και στήριξη ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων και ομάδων), αλλά και την κοινωνική αλληλεγγύη.