Προκηρύξεις 2022

Ανοικτός Ενωσιακός  Διαγωνισμός ΔΕΠΑ ΜΕ Αρ. 1003/22/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ για την :

«Προμήθεια 13 Μονάδων Συμπίεσης για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του Σταθμού των Άνω Λιοσίων,  των υφιστάμενων και των νέων Πρατηρίων του δικτύου Fisikon» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 15.09.2022 και ώρα 14:00

Αποστολή  τευχών  έως 01/09/2022

Ανοικτός  Διαγωνισμός ΔΕΠΑ ΜΕ Αρ. 1012/22/ΔΠ για την:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΔΕΠΑ Α.Ε».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 24.06.2022 και ώρα 12.00 μ.μ

Παραλαβή  τευχών  έως 15/06/2022

Η αναλυτική Διακήρυξη διατίθεται μέχρι την 15η/06/2022, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE» της εταιρείας «cosmoONE». Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται αδαπάνως και πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και την αποδοχή των όρων χρήσης του συστήματος.

Ανοικτός  Διαγωνισμός ΔΕΠΑ ΜΕ Αρ. 1019/22/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ για την:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  KAI MEΛΩΝ Δ.Σ  (Directors & Officers Liability Insurance)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 14.06.2022 και ώρα 14:00 μ.μ

Η αναλυτική Διακήρυξη διατίθεται μέχρι την  03η/06/2022, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE» της εταιρείας «cosmoONE». Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται αδαπάνως και πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και την αποδοχή των όρων χρήσης του συστήματος.

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 1005/22/ΔΠ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟ Α’)  για την:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (TRAILER) ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG) & ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (LNG) ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΑ (Tractors)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής : 19.05.2022 και ώρα 14:00

Αποστολή Πρόσκλησης :  έως 11.05.2022

Ανοικτός  Διαγωνισμός ΔΕΠΑ ΜΕ Αρ. 1006/22/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ για την: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ KAI ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 15.04.2022 και ώρα 12.00 μ.μ

Αποσφράγιση Προσφορών 15.04.2022 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ

Αποστολή  τευχών  έως 30/03/2022 

Η αναλυτική Διακήρυξη διατίθεται μέχρι την  30η/03/2022, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE» της εταιρείας «cosmoONE». Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται αδαπάνως και πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και την αποδοχή των όρων χρήσης του συστήματος.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση