Προκηρύξεις 2022

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 1005/22/ΔΠ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟ Α’)  για την:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (TRAILER) ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG) & ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (LNG) ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΑ (Tractors)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής : 19.05.2022 και ώρα 14:00

Αποστολή Πρόσκλησης :  έως 11.05.2022

Ανοικτός  Διαγωνισμός ΔΕΠΑ ΜΕ Αρ. 1006/22/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ για την: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ KAI ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 15.04.2022 και ώρα 12.00 μ.μ

Αποσφράγιση Προσφορών 15.04.2022 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ

Αποστολή  τευχών  έως 30/03/2022 

Η αναλυτική Διακήρυξη διατίθεται μέχρι την  30η/03/2022, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE» της εταιρείας «cosmoONE». Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται αδαπάνως και πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και την αποδοχή των όρων χρήσης του συστήματος.