Οι Άνθρωποι μαςΟ ακρογωνιαίος λίθος για την επίτευξη των στόχων και την προώθηση του οράματος της ΔΕΠΑ είναι αναμφισβήτητα οι άνθρωποί της.

Σήμερα η Εταιρία απασχολεί μόνιμα 52 στελέχη με εξαιρετικές σπουδές, με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση, αλλά κυρίως με αγάπη, πίστη και αφοσίωση στις αρχές και τις αξίες της.  

Ποσοστό 45% του προσωπικού είναι γυναίκες ενώ το 80% των ανθρώπων της Εταιρίας είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πολλοί δε κατέχουν έναν τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Η ΔΕΠΑ, αναγνωρίζοντας πως μόνο οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν τη διαφορά, αναβαθμίζει διαρκώς τα συστήματα διοίκησής τους, όπως ενδεικτικά το σύστημα διαχείρισης της απόδοσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και φροντίζει να αξιοποιεί κατάλληλα τους ανθρώπους της. 

Δημιουργεί δυναμικές και ικανές ομάδες εργασίας, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων της και πολλαπλασιάζοντας την παραγωγικότητά τους.  

Επενδύει σταθερά στην επαγγελματική αλλά και την προσωπική εξέλιξη των στελεχών της, διοργανώνοντας στο πλαίσιο πλάνου εκπαίδευσης  προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης που βοηθούν στην ανάπτυξη των γνώσεων, των ταλέντων και των δεξιοτήτων τους. Μεριμνά για την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας, επαγγελματικής δεοντολογίας και διαφάνειας και έχει υιοθετήσει το δικό της Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής.

Κυρίως, όμως, η Εταιρία φροντίζει να υπάρχει ένα ισορροπημένο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και καλλιεργεί κλίμα γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας με το προσωπικό, επιτυγχάνοντας έτσι αμοιβαία καλή πίστη και αλληλοκατανόηση.   

Προσλήψεις 

Οι προσλήψεις προσωπικού στη ΔΕΠΑ πραγματοποιούνται μέσω ΑΣΕΠ στο πλαίσιο του Ν. 2190/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Αμοιβές – Εργασιακές Σχέσεις

Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων ακολουθούν Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ενώ ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει κινδύνους ζωής, ατυχημάτων και ασθένειας για το προσωπικό της.

Οι βασικές αρχές και οι κανόνες που ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ Εταιρίας και Εργαζομένων καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας.  Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες και οι πρακτικές που η ΔΕΠΑ ακολουθεί για την επίλυση των εργασιακών θεμάτων διαπνέονται από αξιοκρατία και διαφάνεια καθώς προτεραιότητα για την Επιχείρηση αποτελεί η διατήρηση εργασιακού κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση