Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Η εταιρεία  «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)» ιδρύθηκε με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (Ν.3428/05), και  είναι κατά 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ ΑΕ. Με τη με αριθμό 523/25.9.2014 απόφαση της ΡΑΕ, ο ΔΕΣΦΑ πιστοποιήθηκε ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς σε συμμόρφωση με τον Ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4093/12.11.2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012), την Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’229/19.11.12 και τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α' 18/25.01.2013) και ισχύει. Ως εκ τούτου και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του εθνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου, ο ΔΕΣΦΑ ενεργεί ανεξάρτητα έναντι της μητρικής εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε.. 

Ο ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει πλήρως τον έλεγχο του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.
Συγκεκριμένα, αποκτά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Δικτυακός τόπος ΔΕΣΦΑ: www.desfa.gr