Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

Ανακοίνωση 11ης Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ
11η (Τριμηνιαία) Ηλεκτρονική Δημοπρασία
για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ
 
Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2015, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
 
       Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας Αερίου
       Επιλέγοντες Πελάτες (άρθ. 82 Ν. 4001/2011 ως τροποποιηθέν σήμερα ισχύει, βλ. Ν. 4254/2014 και Ν. 4301/2014)
       Υφιστάμενες ΕΠΑ (άρθ. 2 παρ. εδ. ιγ' Ν. 4001/2011)
 
Κατά την δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 από τις 12:00 έως τις 12:30, θα διατεθεί προς πώληση για το τρίμηνο Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2015, συνολική ποσότητα φυσικού αερίου ύψους 475.107,155 Μεγαβατωρών (MWh). Η ΔΕΠΑ θα δημοπρατήσει τη συνολική προς διάθεση ποσότητα φυσικού αερίου σε πενήντα χιλιάδες  (50.000) τμήματα των 9,502 Μεγαβατωρών (ΜWh) έκαστο.
 
Οι επιτυχόντες, μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, θα συνάψουν με τη ΔΕΠΑ Σύμβαση Δημοπρασίας, βάσει της Διακήρυξης, για την αγορά (με παραλαβή από το Εικονικό Σημείο Δηλώσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) της ποσότητας φυσικού αερίου που κατακύρωσαν. Η ποσότητα φυσικού αερίου που θα παραληφθεί βάσει της εν λόγω Σύμβασης Δημοπρασίας από επιτυχόντες που έχουν ήδη σύμβαση πώλησης με τη ΔΕΠΑ για το έτος 2015, δεν θα συνυπολογιστεί στις παραλαβές φυσικού αερίου βάσει της εν λόγω σύμβασης πώλησης.  
 
Λεπτομέρειες όσον αφορά τη διαδικασία και τους κανόνες που θα διέπουν την εν λόγω δημοπρασία θα αναρτηθούν μέχρι την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ. Για τη διευκόλυνσή των ενδιαφερομένων σημειώνεται, ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος είναι ίδια με αυτά που προβλέπονταν στις προηγούμενες τριμηνιαίες Δημοπρασίες και περιγράφονταν αναλυτικά στις Διακηρύξεις Νο 001 έως Νο 010 καθώς και στην Ετήσια Δημοπρασία ΔΕΠΑ Νο 001. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη παρούσα Δημοπρασία είχε υποβάλλει στην ΔΕΠΑ δικαιολογητικά συμμετοχής του σε προηγούμενη Δημοπρασία και αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ή λήξει, δύναται να μην προσκομίσει εκ νέου αυτά, παρά να τα αντικαταστήσει με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα απαριθμεί τα δικαιολογητικά αυτά και θα δηλώνει ότι αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ή ευρίσκονται ακόμα σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη παρούσα Δημοπρασία που έχει ήδη λάβει μέρος σε προηγούμενη Δημοπρασία της ΔΕΠΑ, θα χρησιμοποιήσει τους κωδικούς συμμετοχής που έχει ήδη λάβει την προηγούμενη φορά.