Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

1η Ετήσια Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε ετήσια βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

       Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας Αερίου
       Επιλέγοντες Πελάτες (άρθ. 82 Ν. 4001/2011 ως τροποποιηθέν σήμερα ισχύει, βλ. Ν. 4254/2014 και Ν. 4301/2014)
       Υφιστάμενες ΕΠΑ (άρθ. 2 παρ. εδ. ιγ' Ν. 4001/2011)
 
Κατά την δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 από τις 12:00 έως τις 12:30, θα διατεθεί προς πώληση για το έτος 2015 (1η Ιανουαρίου 2015, 08.00’ – 1η Ιανουαρίου 2016, 08.00’), συνολική ποσότητα φυσικού αερίου ύψους 1.517.956,462 Μεγαβατωρών (MWh). Η ΔΕΠΑ θα δημοπρατήσει τη συνολική προς διάθεση ποσότητα φυσικού αερίου σε πενήντα χιλιάδες  (50.000) τμήματα των 30,359 Μεγαβατωρών (ΜWh) έκαστο.
 
Οι επιτυχόντες, μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, θα συνάψουν με τη ΔΕΠΑ Σύμβαση Δημοπρασίας, βάσει της Διακήρυξης, για την αγορά (με παραλαβή από το Εικονικό Σημείο Δηλώσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) της ποσότητας φυσικού αερίου που κατακύρωσαν. Η ποσότητα φυσικού αερίου που θα παραληφθεί βάσει της εν λόγω Σύμβασης Δημοπρασίας από επιτυχόντες που έχουν ήδη σύμβαση πώλησης με τη ΔΕΠΑ για το έτος 2015, δεν θα συνυπολογιστεί στις παραλαβές φυσικού αερίου βάσει της εν λόγω σύμβασης πώλησης.  
 
Λεπτομέρειες όσον αφορά τη διαδικασία και τους κανόνες που θα διέπουν την εν λόγω δημοπρασία θα αναρτηθούν το μέχρι σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ. Για τη διευκόλυνσή των ενδιαφερομένων σημειώνεται, ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος είναι ίδια με αυτά που προβλέπονταν στις προηγούμενες τριμηνιαίες Δημοπρασίες και περιγράφονταν αναλυτικά στις Διακηρύξεις Νο 001 έως Νο 009. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη παρούσα Δημοπρασία είχε υποβάλλει στην ΔΕΠΑ δικαιολογητικά συμμετοχής του σε προηγούμενη Δημοπρασία και αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ή λήξει, δύναται να μην προσκομίσει εκ νέου αυτά, παρά να τα αντικαταστήσει με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα απαριθμεί τα δικαιολογητικά αυτά και θα δηλώνει ότι αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ή ευρίσκονται ακόμα σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη παρούσα Δημοπρασία που έχει ήδη λάβει μέρος σε προηγούμενη Δημοπρασία της ΔΕΠΑ, θα χρησιμοποιήσει τους κωδικούς συμμετοχής που έχει ήδη λάβει την προηγούμενη φορά.
 
Τέλος επισημαίνεται ότι η ποσότητα που θα παραμείνει αδιάθετη από την εν λόγω ετήσια δημοπρασία θα ληφθεί υπόψη στις προς διάθεση ποσότητες των τριμηνιαίων δημοπρασιών που αφορούν στο έτος 2015.
  

Διόρθωση άρθρου Ε6.1 των σχετικών συμβάσεων πώλησης (Παραρτήματα 2 και 3 της Διακήρυξης):

Η οριστική τιμή εκκίνησης της Ετήσιας Δημοπρασίας για κάθε Τρίμηνο του έτους 2015 θα υπολογίζεται και θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ, όπως προβλέπεται στο  Άρθρο 3 παράγραφος 7 της Διακήρυξης της Ετήσιας Δημοπρασίας Νο 001, ήτοι:
                    
       Έως το τέλος του Ιανουαρίου 2015, θα ανακοινώνεται η οριστική μοναδιαία τιμή εκκίνησης για την ετήσια δημοπρασία
        που αφορά ποσότητες που θα παραληφθούν στο 1ο Τρίμηνο 2015.
       Έως την 15η ημέρα μηνών Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου του έτους 2015, θα ανακοινώνεται η οριστική μοναδιαία
        τιμή εκκίνησης για την ετήσια δημοπρασία που αφορά ποσότητες που θα παραληφθούν στο 2ο, 3ο και 4ο Τρίμηνο του
        2015.
 
και όχι πριν την έναρξη κάθε Τριμήνου όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στο άρθρο Ε6.1 των σχετικών συμβάσεων πώλησης (Παραρτήματα 2 και 3 της Διακήρυξης). Η σχετική διόρθωση θα γίνει κατά την υπογραφή των συμβάσεων με έκαστο των επιτυχόντων.
 
Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.
 
Οι προθεσμίες τροποποιούνται ως ακολούθως:
 
  • Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 έως τις 12:00.

  • Η Επιτροπή Δημοπρασίας συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 13/11/2014 και ώρα 13:00.

  • Η Εικονική Ηλεκτρονική Δημοπρασία παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 13/11/2014 και ώρα 17:00.

  • Η αίτηση χορήγησης κωδικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.cosmo-one.gr/depa.htm θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 13/11/2014 και ώρα 16:00.
 

 

Οι προϋποθέσεις και οι λοιποί όροι διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη
 
Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων ακολουθούν σχετικές διευκρινιστικές πληροφορίες: