Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 - 3ο Τρίμηνο 2017 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 020 - 3ο Τρίμηνο 2017
Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 ΡΑΕ και 423/2016 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 3ου τριμήνου 2017 για την Ετήσια και την Τριμηνιαία Δημοπρασία ως εξής:
 
Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 -  3ο Τρίμηνο 2017
 
 
 • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης:  0,021827746 $/KWh
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 48.435 KWh ):  1.057,23 $/μερίδιο
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 29.061 KWh ):  634,34 $/μερίδιο
 
 • Διόρθωση για ευελιξία   :  0,000151914  $/KWh
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή :  0,000799751  €/KWh
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία :  0,000931472  €/KWh
 
 
Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 020  -  3ο Τρίμηνο 2017
 
 • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης:  0,021857 $/KWh
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 13.777 KWh ): 301,12 $/μερίδιο
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 8.266 KWh):  180,67 $/μερίδιο
 
 • Διόρθωση για ευελιξία   :  0,000151  $/KWh
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή :  0,000825 €/KWh
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία :  0,000956  €/KWh