Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

20η Tριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (3η έτους 2017)
 
Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
 
·         Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας Αερίου (κατ’ άρθ. 2 παρ. 2 εδ. κβ’ του  Ν. 4001/2011, όπως αυτός ισχύει, και παρ. 4 του άρθ. 8 της υποπαρ. Β1 της παρ. Β του άρθ. 2 του Ν. 4336/2015, ως τροποποιηθείσα ισχύει, βλ. άρθ. 33 του Ν. 4414/2016),
·         Επιλέγοντες Πελάτες (κατ’ άρθ. 82 Ν. 4001/2011, ως τροποποιηθέν σήμερα ισχύει, βλ. Ν. 4336/2015 και Ν. 4337/2015).
 
Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 15/06/2017 σε 2 Φάσεις και οι ποσότητες που θα διατεθούν στις 2 Φάσεις, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΕΣΦΑ (3η αναθεώρηση) περί αλλαγής των μονάδων ενέργειας από MWh σε kWh/Ημέρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 984/2013 περί Κατανομής Δυναμικότητας καθώς και της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4001/2011, ως τροποποιηθείς ισχύει,  υπολογίζονται σε kWh σε θερμοκρασία αναφοράς καύσης 25 °C:
 
·         Κατά την 1η Φάση η οποία θα διεξαχθεί από τις 12:00 έως τις 12:30,  θα διατεθεί προς πώληση για το 3ο τρίμηνο του έτους 2017, συνολική ποσότητα φυσικού αερίου ύψους   688.857.904 Κιλοβατωρών (KWh) (690.654,144 MWhστους 0 °C),στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής τόσο Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας όσο και Επιλέγοντες Πελάτες. Η ΔΕΠΑ θα δημοπρατήσει την ως άνω συνολική προς διάθεση ποσότητα φυσικού αερίου σε πενήντα χιλιάδες  (50.000) τμήματα των 13.777 Κιλοβατωρών (KWh) (13,813 MWhστους 0 °C)έκαστο.
 
·         Κατά την 2η Φάση η οποία θα διεξαχθεί από τη 13:00 έως τις 13:30,  θα διατεθεί προς πώληση για το 3ο τρίμηνο του έτους 2017, συνολική ποσότητα φυσικού αερίου ύψους  413.314.742 Κιλοβατωρών (KWh) (414.392,486 MWhστους 0 °C), στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας. Η ΔΕΠΑ θα δημοπρατήσει την ως άνω συνολική προς διάθεση ποσότητα φυσικού αερίου σε πενήντα χιλιάδες (50.000) τμήματα των  8.266 Κιλοβατωρών (KWh)(8,288 MWhστους 0 °C) έκαστο.
 
 
Οι επιτυχόντες, μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, θα συνάψουν με τη ΔΕΠΑ Σύμβαση Δημοπρασίας, βάσει της Διακήρυξης, για την αγορά (με παραλαβή από το Εικονικό Σημείο Δηλώσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) της ποσότητας φυσικού αερίου που κατακύρωσαν. Η ποσότητα φυσικού αερίου που θα παραληφθεί βάσει της εν λόγω Σύμβασης Δημοπρασίας από επιτυχόντες που θα έχουν σε ισχύ άλλες συμβάσεις πώλησης με τη ΔΕΠΑ για το έτος 2017, δεν θα συνυπολογιστεί στις παραλαβές φυσικού αερίου βάσει της εν λόγω σύμβασης πώλησης.  
Σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τους όρους της Διακήρυξης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας Νο. 020, λόγω σημαντικών διαφορών της σε σχέση με τις προηγούμενες διακηρύξεις τριμηνιαίων δημοπρασιών, σε συνέχεια της 3ης Αναθεώρησης του Κώδικα ΕΣΦΑ, η οποία έχει επιφέρει αλλαγές στα άρθρα 1,2, 3, 4, 5, 6 και 8 της σχετικής Σύμβασης Δημοπρασίας, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2.
Λεπτομέρειες όσον αφορά τη διαδικασία και τους κανόνες που θα διέπουν την εν λόγω δημοπρασία θα αναρτηθούν, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων σημειώνεται, ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος είναι ίδια με αυτά που προβλέπονταν στις προηγούμενες τριμηνιαίες Δημοπρασίες και περιγράφονταν αναλυτικά στις Διακηρύξεις Νο. 001 έως Νο. 019 καθώς και στις Ετήσιες Δημοπρασίες ΔΕΠΑ Νο. 001, Νο. 002 και Νο. 003, ωστόσο αυτό που τροποποιείται είναι η διαδικασία υποβολής τους στη ΔΕΠΑ, η περιγραφή της οποίας έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ στην κάτωθι διεύθυνση:
 
Συγκεκριμένα, η αποστολή των σχετικών εγγράφων-δικαιολογητικών ταχυδρομικώς προς τη ΔΕΠΑ, θα αντικατασταθεί από τη συμπλήρωση πρότυπων υπεύθυνων δηλώσεων και ανάρτησή τους σε σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής σελίδας της εφαρμογής tenderONE της cosmοONE (πλατφόρμα), όσες φορές απαιτείται ανάλογα με τον αριθμό των νομίμων εκπροσώπων καθώς και ανάρτηση των σχετικών νομιμοποιητικών στοιχείων καθώς και της σχετικής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή αποδεικτικού κατάθεσης. Η τελευταία (Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής) θα πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικώς προς τη ΔΕΠΑ.
Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη παρούσα Δημοπρασία είχε υποβάλλει στην ΔΕΠΑ δικαιολογητικά συμμετοχής του σε προηγούμενη Δημοπρασία και αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ή λήξει, δύναται να μην προσκομίσει εκ νέου αυτά, παρά να τα αντικαταστήσει με την Πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα σημειώσει τα δικαιολογητικά αυτά και θα δηλώνει ότι αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ή ευρίσκονται ακόμα σε ισχύ, σύμφωνα με την νέα διαδικασία. Επισημαίνεται ότι ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη παρούσα Δημοπρασία που έχει ήδη λάβει μέρος σε προηγούμενη Δημοπρασία της ΔΕΠΑ, θα χρησιμοποιήσει τους κωδικούς συμμετοχής που έχει ήδη λάβει την προηγούμενη φορά.
 

Τέλος επισημαίνεται ότι η ποσότητα που θα παραμείνει αδιάθετη από την εν λόγω τριμηνιαία δημοπρασία θα διατεθεί μέσω της επόμενης (τέταρτης) τριμηνιαίας δημοπρασίας που αφορά στο έτος 2017. 

Οι προϋποθέσεις και οι λοιποί όροι διεξαγωγής της ετήσιας δημοπρασίας περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη 020
 
Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων ακολουθούν σχετικές διευκρινιστικές πληροφορίες: