Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

3η Ετήσια Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ
Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε ετήσια βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
 
  • Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των ΕΠΑ (άρθ. 2 παρ. 2 εδ. ιγ’ Ν. 4001/2011, όπως αυτός ισχύει),
  • Επιλέγοντες Πελάτες (κατ’ άρθ. 82 Ν. 4001/2011, ως τροποποιηθέν σήμερα ισχύει, βλ. Ν. 4336/2015 και Ν. 4337/2015).
 
Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 18/11/2016 σε 2 Φάσεις:
 
  • Κατά την 1η Φάση η οποία θα διεξαχθεί από τις 12:00 έως τις 12:30,  θα διατεθεί προς πώληση για το έτος 2017, συνολική ποσότητα φυσικού αερίου ύψους  2.428.043,015 Μεγαβατωρών (MWh), στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής τόσο Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας όσο και Επιλέγοντες Πελάτες. Η ΔΕΠΑ θα δημοπρατήσει την ως άνω συνολική προς διάθεση ποσότητα φυσικού αερίου σε πενήντα χιλιάδες  (50.000) τμήματα των 48,561 Μεγαβατωρών (ΜWh) έκαστο.
  • Κατά την 2η Φάση η οποία θα διεξαχθεί από τις 13:30 έως τις 14:00,  θα διατεθεί προς πώληση για το έτος 2017, συνολική ποσότητα φυσικού αερίου ύψους 1.456.825,809 Μεγαβατωρών (MWh), στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας. Η ΔΕΠΑ θα δημοπρατήσει την ως άνω συνολική προς διάθεση ποσότητα φυσικού αερίου σε πενήντα χιλιάδες  (50.000) τμήματα των 29,137 Μεγαβατωρών (ΜWh) έκαστο.
 
Οι επιτυχόντες, μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, θα συνάψουν με τη ΔΕΠΑ Σύμβαση Δημοπρασίας, βάσει της Διακήρυξης, για την αγορά (με παραλαβή από το Εικονικό Σημείο Δηλώσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) της ποσότητας φυσικού αερίου που κατακύρωσαν. Η ποσότητα φυσικού αερίου που θα παραληφθεί βάσει της εν λόγω Σύμβασης Δημοπρασίας από επιτυχόντες που θα έχουν σε ισχύ άλλες συμβάσεις πώλησης με τη ΔΕΠΑ για το έτος 2017, δεν θα συνυπολογιστεί στις παραλαβές φυσικού αερίου βάσει της εν λόγω σύμβασης πώλησης.  
 
Σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τους όρους της Διακήρυξης της Ετήσιας Δημοπρασίας Νο.003, λόγω σημαντικών διαφορών της σε σχέση με τις προηγούμενες διακηρύξεις.
 
Λεπτομέρειες όσον αφορά τη διαδικασία και τους κανόνες που θα διέπουν την εν λόγω δημοπρασία θα αναρτηθούν, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ. Για τη διευκόλυνσή των ενδιαφερομένων σημειώνεται, ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος είναι ίδια με αυτά που προβλέπονταν στις προηγούμενες τριμηνιαίες Δημοπρασίες και περιγράφονταν αναλυτικά στις Διακηρύξεις Νο 001 έως Νο 017 καθώς και στις Ετήσιες Δημοπρασίες ΔΕΠΑ Νο 001 και Νο 002. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη παρούσα Δημοπρασία είχε υποβάλλει στην ΔΕΠΑ δικαιολογητικά συμμετοχής του σε προηγούμενη Δημοπρασία και αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ή λήξει, δύναται να μην προσκομίσει εκ νέου αυτά, παρά να τα αντικαταστήσει με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα απαριθμεί τα δικαιολογητικά αυτά και θα δηλώνει ότι αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ή ευρίσκονται ακόμα σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη παρούσα Δημοπρασία που έχει ήδη λάβει μέρος σε προηγούμενη Δημοπρασία της ΔΕΠΑ, θα χρησιμοποιήσει τους κωδικούς συμμετοχής που έχει ήδη λάβει την προηγούμενη φορά.
Σε περίπτωση κατά την οποία μετά το πέρας της 1ης Φάσης της Δημοπρασίας παραμείνει τυχόν αδιάθετη ποσότητα, αυτή θα κατανεμηθεί αναλογικά (pro rata) μόνο σε κάθε Συμμετέχοντα ο οποίος κατακύρωσε τη μέγιστη διεκδικήσιμη ποσότητα κατά την 1η Φάση (κατ’ ανώτατο όριο 10.000 μερίδια της προς δημοπράτηση ποσότητας ανά Συμμετέχοντα στην 1η Φάση), εφόσον ο τελευταίος επιθυμεί την αγορά επιπλέον ποσότητας (εφεξής «Συμπληρωματική Ποσότητα»). Η Συμπληρωματική Ποσότητα αυτή θα συμβολαιοποιείται με την τιμή κατακύρωσης που επέτυχε ο συγκεκριμένος Συμμετέχοντας της 1ης Φάσης, όπως αυτή υπολογίζεται σε $/MWh.
 

Τέλος επισημαίνεται ότι η ποσότητα που θα παραμείνει αδιάθετη από την εν λόγω ετήσια δημοπρασία θα διατεθεί μέσω των τριμηνιαίων δημοπρασιών που αφορούν στο έτος 2017. 

Οι προϋποθέσεις και οι λοιποί όροι διεξαγωγής της ετήσιας δημοπρασίας περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη 003
 
Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων ακολουθούν σχετικές διευκρινιστικές πληροφορίες: