Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

2η Ετήσια Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ
Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε ετήσια βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
 
  • Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων ΕΠΑ (άρθ. 2 παρ. 2 εδ. ιγ’ Ν. 4001/2011),
  • Επιλέγοντες Πελάτες (κατ’ άρθ. 82 Ν. 4001/2011, ως τροποποιηθέν σήμερα ισχύει, βλ. Ν. 4336/2015 και Ν. 4337/2015).
 
Κατά την δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί την 30η/10/2015 από τις 12:00 έως τις 12:30, θα διατεθεί προς πώληση για το έτος 2016, συνολική ποσότητα φυσικού αερίου ύψους 1.980.000,032 Μεγαβατωρών (MWh). Η ΔΕΠΑ θα δημοπρατήσει τη συνολική προς διάθεση ποσότητα φυσικού αερίου σε πενήντα χιλιάδες  (50.000) τμήματα των 39,600 Μεγαβατωρών (ΜWh) έκαστο.
 
Οι επιτυχόντες, μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, θα συνάψουν με τη ΔΕΠΑ Σύμβαση Δημοπρασίας, βάσει της Διακήρυξης, για την αγορά (με παραλαβή από το Εικονικό Σημείο Δηλώσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) της ποσότητας φυσικού αερίου που κατακύρωσαν. Η ποσότητα φυσικού αερίου που θα παραληφθεί βάσει της εν λόγω Σύμβασης Δημοπρασίας από επιτυχόντες που θα έχουν σε ισχύ άλλες συμβάσεις πώλησης με τη ΔΕΠΑ για το έτος 2016, δεν θα συνυπολογιστεί στις παραλαβές φυσικού αερίου βάσει της εν λόγω σύμβασης πώλησης.  
 
Λεπτομέρειες όσον αφορά τη διαδικασία και τους κανόνες που θα διέπουν την εν λόγω δημοπρασία θα αναρτηθούν, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ. Σας εφιστούμε την προσοχή σε καινούριους όρους της διακήρυξης. Για τη διευκόλυνσή των ενδιαφερομένων σημειώνεται, ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος είναι ίδια με αυτά που προβλέπονταν στις προηγούμενες τριμηνιαίες Δημοπρασίες και περιγράφονταν αναλυτικά στις Διακηρύξεις Νο 001 έως Νο 013 καθώς και στην Ετήσια Δημοπρασία ΔΕΠΑ Νο 001. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη παρούσα Δημοπρασία είχε υποβάλλει στην ΔΕΠΑ δικαιολογητικά συμμετοχής του σε προηγούμενη Δημοπρασία και αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ή λήξει, δύναται να μην προσκομίσει εκ νέου αυτά, παρά να τα αντικαταστήσει με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα απαριθμεί τα δικαιολογητικά αυτά και θα δηλώνει ότι αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ή ευρίσκονται ακόμα σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη παρούσα Δημοπρασία που έχει ήδη λάβει μέρος σε προηγούμενη Δημοπρασία της ΔΕΠΑ, θα χρησιμοποιήσει τους κωδικούς συμμετοχής που έχει ήδη λάβει την προηγούμενη φορά.
 

Τέλος επισημαίνεται ότι η ποσότητα που θα παραμείνει αδιάθετη από την εν λόγω ετήσια δημοπρασία θα ληφθεί υπόψη στις προς διάθεση ποσότητες των τριμηνιαίων δημοπρασιών που αφορούν στο έτος 2016. 

Σας πληροφορούμε ότι λόγω επικαιροποίησης από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου (cosmoONE), ορισμένων τεχνικών λεπτομερειών( (i) στο κείμενο της Διακήρυξης- ΑΡΘΡΟ 7. Β’ Στάδιο: Συμμετοχή στη Δημοπρασία σε δύο Φάσεις - παράγραφοι 3, 4, 5 και 6  αναφορικά με την 1η Φάση, (ii) στη Διαδικασία με μια ματιά - παράγραφος Εκπαίδευση και (iii) στο κείμενο των συχνών ερωτήσεων - ερωτήσεις 9,20,32 και 33), οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία διενέργειας της Ετήσιας Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας ΔΕΠΑ Νο.002 και στοχεύουν στη διευκόλυνση των συμμετεχόντων, έχουν τροποποιηθεί αντιστοίχως τα σχετικά κείμενα της Δημοπρασίας, τα οποία παρατίθενται παρακάτω.
 
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε γραπτώς έως αύριο 27/10/2015 και ώρα 11 π.μ. ότι λάβατε γνώση αυτών.
 
Οι προϋποθέσεις και οι λοιποί όροι διεξαγωγής της ετήσιας δημοπρασίας περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη 002
Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων ακολουθούν σχετικές διευκρινιστικές πληροφορίες:
 

·        Συχνές ερωτήσεις (FAQ)