Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

5η Ετήσια Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε ετήσια βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
 
  • Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας Αερίου (κατ’ άρθ. 2 παρ. 2 εδ. κβ’ του  Ν. 4001/2011, όπως αυτός ισχύει, και παρ. 4 του άρθ. 8 της υποπαρ. Β1 της παρ. Β του άρθ. 2 του Ν. 4336/2015, ως τροποποιηθείσα ισχύει, βλ. άρθ. 33 του Ν. 4414/2016),
  • Επιλέγοντες Πελάτες (κατ’ άρθ. 82 Ν. 4001/2011, ως τροποποιηθέν σήμερα ισχύει, βλ. Ν. 4336/2015 και Ν. 4337/2015).
 
Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 04/12/2018 σε 2 Φάσεις και οι ποσότητες που θα διατεθούν στις 2 Φάσεις, είναι:
 
  • Κατά την 1η Φάση η οποία θα διεξαχθεί από τις 12:00 έως τις 12:30,  θα διατεθεί προς πώληση για το έτος 2019, συνολική ποσότητα φυσικού αερίου ύψους Κιλοβατωρών 2.291.883.211 (kWh), στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής τόσο Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας όσο και Επιλέγοντες Πελάτες. Η ΔΕΠΑ θα δημοπρατήσει την ως άνω συνολική προς διάθεση ποσότητα φυσικού αερίου σε πενήντα χιλιάδες (50.000) τμήματα των 45.838 Κιλοβατωρών (kWh) έκαστο.
 
  • Κατά την 2η Φάση η οποία θα διεξαχθεί από τις 13:30 έως τις 14:00,  θα διατεθεί προς πώληση για το έτος 2019, συνολική ποσότητα φυσικού αερίου ύψους Κιλοβατωρών 1.833.506.569 (kWh), στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας. Η ΔΕΠΑ θα δημοπρατήσει την ως άνω συνολική προς διάθεση ποσότητα φυσικού αερίου σε πενήντα χιλιάδες (50.000) τμήματα των 36.670 Κιλοβατωρών (kWh) έκαστο.
 
Οι επιτυχόντες, μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, θα συνάψουν με τη ΔΕΠΑ Σύμβαση Δημοπρασίας, βάσει της Διακήρυξης, για την αγορά (με παραλαβή από το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών του ΕΣΜΦΑ) της ποσότητας φυσικού αερίου που κατακύρωσαν. Η ποσότητα φυσικού αερίου που θα παραληφθεί βάσει της εν λόγω Σύμβασης Δημοπρασίας από επιτυχόντες που θα έχουν σε ισχύ άλλες συμβάσεις πώλησης με τη ΔΕΠΑ για το έτος 2019, δεν θα συνυπολογιστεί στις παραλαβές φυσικού αερίου βάσει της εν λόγω σύμβασης πώλησης.  
Σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τους όρους της Διακήρυξης της Ετήσιας Δημοπρασίας Νο.005, λόγω διαφορών της σε σχέση με τις προηγούμενες διακηρύξεις (ενδεικτικά επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων στα δικαιολογητικά συμμετοχής, άρθρα 4.5 και 4.10 της Σύμβασης Δημοπρασίας).
 
Λεπτομέρειες όσον αφορά τη διαδικασία και τους κανόνες που θα διέπουν την εν λόγω δημοπρασία θα αναρτηθούν, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων σημειώνεται, ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος- με εξαίρεση την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων-είναι ίδια με αυτά που προβλέπονταν στις προηγούμενες τριμηνιαίες Δημοπρασίες και περιγράφονταν αναλυτικά στις Διακηρύξεις Νο. 001 έως Νο. 025 καθώς και στις Ετήσιες Δημοπρασίες ΔΕΠΑ Νο. 001, Νο. 002, Νο. 003 και Νο. 004 ωστόσο αυτό που έχει τροποποιηθεί είναι η διαδικασία υποβολής τους στη ΔΕΠΑ, η περιγραφή της οποίας έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ στην κάτωθι διεύθυνση:
 
Συγκεκριμένα, η αποστολή των σχετικών εγγράφων-δικαιολογητικών ταχυδρομικώς προς τη ΔΕΠΑ, έχει ήδη αντικατασταθεί από προηγούμενες δημοπρασίες, από τη συμπλήρωση πρότυπων υπεύθυνων δηλώσεων, η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία, και ανάρτησή τους σε σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής σελίδας της εφαρμογής tenderONE της cosmοONE (πλατφόρμα), όσες φορές απαιτείται ανάλογα με τον αριθμό των νομίμων εκπροσώπων καθώς και ανάρτηση των σχετικών νομιμοποιητικών στοιχείων καθώς και της σχετικής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή αποδεικτικού κατάθεσης. Η τελευταία (Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής) θα πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικώς προς τη ΔΕΠΑ.
Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη παρούσα Δημοπρασία είχε υποβάλλει στην ΔΕΠΑ δικαιολογητικά συμμετοχής του σε προηγούμενη Δημοπρασία και αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ή λήξει (αφορά τα νομιμοποιητικά στοιχεία της εκάστοτε εταιρείας), δύναται να μην προσκομίσει εκ νέου αυτά, παρά να τα αντικαταστήσει με την Πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα σημειώσει τα δικαιολογητικά αυτά και θα δηλώνει ότι αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ή ευρίσκονται ακόμα σε ισχύ. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση είναι απολύτως απαραίτητη για τη συμμετοχή σας η υποβολή – ανάρτηση των υπεύθυνων δηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 6. παρ. 3(Α) εδ. 2 και 3 της Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη παρούσα Δημοπρασία που έχει ήδη λάβει μέρος σε προηγούμενη Δημοπρασία της ΔΕΠΑ, θα χρησιμοποιήσει τους κωδικούς συμμετοχής που έχει ήδη λάβει την προηγούμενη φορά.
 
Σε περίπτωση κατά την οποία μετά το πέρας της 1ης Φάσης της Δημοπρασίας παραμείνει τυχόν αδιάθετη ποσότητα, αυτή θα κατανεμηθεί αναλογικά (pro rata) μόνο σε κάθε Συμμετέχοντα ο οποίος κατακύρωσε τη μέγιστη διεκδικήσιμη ποσότητα κατά την 1η Φάση (κατ’ ανώτατο όριο 10.000 μερίδια της προς δημοπράτηση ποσότητας ανά Συμμετέχοντα στην 1η Φάση), εφόσον ο τελευταίος επιθυμεί την αγορά επιπλέον ποσότητας (εφεξής «Συμπληρωματική Ποσότητα»). Η Συμπληρωματική Ποσότητα αυτή θα συμβολαιοποιείται με την τιμή κατακύρωσης που επέτυχε ο συγκεκριμένος Συμμετέχοντας της 1ης Φάσης, όπως αυτή υπολογίζεται σε $/kWh.
 

Τέλος επισημαίνεται ότι η ποσότητα που θα παραμείνει αδιάθετη από την εν λόγω ετήσια δημοπρασία θα διατεθεί μέσω των τριμηνιαίων δημοπρασιών που αφορούν στο έτος 2019. 

Οι προϋποθέσεις και οι λοιποί όροι διεξαγωγής της ετήσιας δημοπρασίας περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη Ετήσιας 005
 
Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων ακολουθούν σχετικές διευκρινιστικές πληροφορίες: