Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου


Η Διεύθυνση Δραστηριότητας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, Κινδύνου & Εμπορικών Συναλλαγών είναι αρμόδια για την ολοκληρωμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αερίου και τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων της ΔΕΠΑ.

Ευρύτερος στόχος της εν λόγω Διεύθυνσης είναι να προσθέσει αξία στις εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρίας, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις του εταιρικού χαρτοφυλακίου και ελαχιστοποιώντας, κατά το μέγιστο δυνατόν, τυχόν κινδύνους που δύναται να προκύψουν από κάθε συναλλαγή. Πρακτικά, η διαχείριση χαρτοφυλακίου συμβάλει στη βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων σε θέματα προμήθειας, μεταφοράς αερίου και εμπορικών συναλλαγών.
 
Κύριο συστατικό της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου αποτελεί η αξιοποίηση διαθέσιμων πληροφοριών και τεχνικών προβλέψεων, με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και τεχνικών αναγνώρισης, ανάλυσης και αντιστάθμισης κινδύνων, ώστε να επιτυγχάνεται μια καλύτερη απόδοση από ένα ευρέως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αερίου.