Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - Η ΕΤΑΙΡEΙΑ - Εταιρική Διακυβέρνηση - Γενικά 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Γενικά

Συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού

Ένας από τους βασικούς άξονες λειτουργίας της εταιρίας μας είναι και η απόλυτη συμμόρφωση με τους κανόνες του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, γεγονός που συνάδει με την ξεκάθαρη δέσμευσή μας στις αρχές της διαφάνειας  και του σεβασμού στους κανονισμούς. Προς το σκοπό αυτό η Διοίκηση της εταιρίας υιοθέτησε από τον Δεκέμβριο 2012 τον Κώδικα Συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού, ο οποίος θέτει το πλαίσιο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης όλων των εργαζομένων με την ισχύουσα νομοθεσία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις επιμέρους προβλέψεις του εν λόγω Κώδικα ανατέθηκαν καθήκοντα Υπεύθυνου εταιρικής συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού και δημιουργήθηκε εμπιστευτική γραμμή επικοινωνίας θεμάτων που άπτονται του δικαίου του ανταγωνισμού, μέσω της οποίας παρέχεται δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους για τυχόν αναφορά σχετικού ζητήματος στον Υπεύθυνο συμμόρφωσης με όρους πλήρους εμπιστευτικότητας.
 
Τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
Οι εργασιακές σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και των εργαζομένων διαπνέονται από αξιοκρατία και διαφάνεια. Οι βασικές αρχές και οι κανόνες που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις των εργαζομένων   καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας. Μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να τηρούν τους όρους της επαγγελματικής δεοντολογίας και να τηρούν όλους τους νόμους συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί διαφθοράς, να είναι ειλικρινείς προς τις λογιστικές αρχές και ελέγχους και να μην αποκρύπτουν στοιχεία από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές. (άρθρο 3 ΕΚ)

Κανόνες συναλλαγής με τους πελάτες
Προσωπικό που συναλλάσσεται με τρίτους (πελάτες, εργολάβους, προμηθευτές κλπ) οφείλει να αρνείται κατηγορηματικά δώρα, αμοιβές, υποσχέσεις ή άλλα ωφελήματα. Σε αντίθετη περίπτωση η αποδοχή δώρων, αμοιβών κλπ πλεονεκτημάτων από συναλλασσόμενους με την Εταιρία ορίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα. (άρθρα 26 & 29 ΕΚ)

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα τήρησης των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την τήρηση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς τριετούς διάρκειας (2013-2015) έχει τεθεί από την εταιρεία σε εφαρμογή. Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν το σύνολο των στελεχών της εταιρίας.

Υποχρεώσεις αντισυμβαλλόμενων με την ΔΕΠΑ
Στις συμβάσεις που υπογράφει η ΔΕΠΑ με τρίτους για τη παροχή οποιονδήποτε υπηρεσιών (μελέτες, κατασκευή δικτύων, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) υπάρχει ειδικό άρθρο την υποχρέωση τους να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία (Ευρωπαϊκή / Ελληνική). Επιπλέον, οι βασικοί προμηθευτές φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ έχουν δημοσιευμένους Code of Corporate Ethics/Code of Conducts.