Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - Η ΕΤΑΙΡEΙΑ - Ρυθμιστικό Πλαίσιο - Λειτουργία Απελευθερωμένης Αγοράς Αερίου 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Λειτουργία Απελευθερωμένης Αγοράς Αερίου

Στο έως σήμερα διαμορφωμένο πλαίσιο, η προμήθεια των επιλεγόντων πελατών με φ.α. προϋποθέτει τη λήψη Άδειας Προμήθειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Αδειών (Κανονισμός Αδειών).Οι Επιλέγοντες Πελάτες έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή και ως τέτοιοι χαρακτηρίζονται:


1) Οι κάτοχοι άδειας ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ενέργειας.
2) Όλοι οι Πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών, που βρίσκονται εκτός των περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των υφισταμένων ΕΠΑ, ήτοι των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης.
3) Εντός των γεωγραφικών  περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των υφισταμένων ΕΠΑ:
    i. όλοι οι πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς,
    ii. όλοι οι Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο για βιομηχανική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής (ΣΗΘ), οι οποίοι, κατά τους τελευταίους 12 μήνες
        είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης,
    iii. από 1/1/2017, όλοι οι μη οικιακοί πελάτες, οι οποίοι είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης, και
    iv. από 1/1/2018, όλοι οι μη οικιακοί πελάτες, ανεξαρτήτως κατανάλωσης, και όλοι οι οικιακοί πελάτες.
 
4) Οι υφιστάμενες ΕΠΑ, πριν τον νομικό τους διαχωρισμό ο οποίος επιβάλλεται από τον ν. 4001/2011, ως αυτός τροποποιηθείς ισχύει:
i. για ποσότητα αερίου πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας  η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3428/2005,
   σύμβαση καθεμιάς  ΕΠΑ με την ΔΕΠΑ και έως τη λήξη κάθε σύμβασης. Από τη λήξη των συμβάσεων αυτών οι ΕΠΑ καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες  για κάθε ποσότητα  Φυσικού Αερίου.
ii.για ποσότητες φυσικού αερίου που προορίζονται για την προμήθεια αποκλειστικά πελατών που καθίστανται επιλέγοντες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.4001/2011,
   ως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθ. 5 της υποπαρ. Β.1 του ν. 4336/2015.

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχ/σης ΕΣΦΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το ΕΣΦΑ για εισαγωγή και μεταφορά φ.α. προς κάλυψη των αναγκών των πελατών κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γίνει είτε χρήστης της Εγκατάστασης ΥΦΑ (χρήστης ΥΦΑ), είτε χρήστης του Συστήματος Μεταφοράς (χρήστης Μεταφοράς) (είτε και τα δύο).

Η χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ και του Συστήματος Μεταφοράς, ώστε να παρασχεθούν από το Διαχειριστή οι υπηρεσίες αεριοποίησης του ΥΦΑ και της μεταφοράς του αερίου, προϋποθέτει τη δέσμευση δυναμικότητας αεριοποίησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και δυναμικοτήτων σε σημεία εισόδου και σημεία εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, αντίστοιχα. Παράλληλα θα πρέπει να τηρείται από τους χρήστες ο ακόλουθος περιορισμός στην Εγκατάσταση ΥΦΑ: η δυναμικότητα αεριοποίησης του χρήστη ΥΦΑ θα πρέπει να ισούται i) τουλάχιστον με την ελάχιστη δυναμικότητα αεριοποίησης φορτίων του ΥΦΑ και ii) με το σύνολο της δυναμικότητας που έχει δεσμευτεί από το χρήστη μεταφοράς (που εξυπηρετεί) στο σ. εισόδου Αγία Τριάδα.

 Η δέσμευση δυναμικότητας αεριοποίησης ΥΦΑ διενεργείται μέσω της σύναψης Σύμβασης ΥΦΑ (Πρότυπη Σύμβαση ΥΦΑ) ενώ η δέσμευση δυναμικοτήτων στα σημεία εισόδου και εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς διενεργείται μέσω της σύναψης Σύμβασης Μεταφοράς (Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς). Η ελάχιστη διάρκεια των Συμβάσεων Μεταφοράς και ΥΦΑ είναι μία (1) ημέρα. Δικαίωμα σύναψης αυτών των συμβάσεων με το Διαχειριστή έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ (Κανονισμός Μητρώου) και δύνανται να είναι προμηθευτές, επιλέγοντες πελάτες και κάθε πρόσωπο με επαρκείς εγγυήσεις (οικονομικής και τεχνικής φύσης). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις της 2ης Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, εγκαθιδρύεται για πρώτη φορά το Εικονικό Σημείο Δηλώσεων εντός του ΕΣΜΦΑ, στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα σε χρήστες να προβαίνουν σε συναλλαγές ποσοτήτων φυσικού αερίου χωρίς να απαιτείται δέσμευση δυναμικότητας στο εν λόγω σημείο (δηλαδή γίνεται εκεί εικονική παράδοση και εικονική παραλαβή του αερίου).

 Οι ανωτέρω Πρότυπες Συμβάσεις που ισχύουν σήμερα είναι αυτές που τροποποιήθηκαν με την Απόφαση ΡΑΕ 635/2013. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν για πρώτη φορά δύο νέοι τύποι πρότυπων Συμβάσεων, η Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε διακοπτόμενη βάση,  επί τη βάσει του άρθρου 20Β της 2ης Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και η Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με τη διαδικασία της εικονικής ανάστροφης ροής,  επί τη βάσει του άρθρου 20Ε της 2ης Αναθεώρησης του Κώδικα.

Οι χρεώσεις των χρηστών ΥΦΑ και μεταφοράς γίνονται από το Διαχειριστή σύμφωνα με ρυθμιζόμενα και εγκεκριμένα από τη ΡΑΕ τιμολόγια σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης (Κανονισμός Τιμολόγησης , Τιμολόγιο Χρήσης ΕΣΦΑ), σε μακροχρόνια (>= έτους) ή/και βραχυχρόνια βάση (< έτους). Οι χρεώσεις αυτές αποτελούνται από τμήμα ισχύος (στη βάση των δεσμευμένων δυναμικοτήτων) και τμήμα ενέργειας (στη βάση των διακινούμενων ποσοτήτων).

Η ΔΕΠΑ λαμβάνοντας υπόψη το υπό διαμόρφωση ρυθμιστικό πλαίσιο (βλ. Ενότητα Α) και επιδιώκοντας διαχρονικά την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών της, παρέχει στους πελάτες της και δυνατότητα αυτοτελούς σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου άνευ παροχής υπηρεσιών μεταφοράς.

 Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΠΑ βασιζόμενη στο κείμενο οδικού χάρτη του European Federation of Energy Traders (EFET) για την ανάπτυξη λειτουργικών εικονικών κόμβων συναλλαγών στην Ευρώπη και με δεδομένο την εγκαθίδρυση του Εικονικού Σημείου Δηλώσεων (ΕΣΔ) στην χώρα μας, υποστηρίζει διαρκώς με ενέργειες της στους αρμόδιους φορείς την προώθηση της ιδέας απόκτησης της υψηλότερης δυνατής ρευστότητας στο ΕΣΔ και της μετατροπής του στο άμεσο μέλλον σε αντικειμενικό σημείο αναφοράς τιμών συναλλαγών, ώστε να καταστεί σύντομα λειτουργικός κόμβος εμπορίας αερίου στην ευρύτερη περιοχή κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.